BETA

I Pity You, Ye Stars So Bright, &c

blackwoods_005_0030_731_ipityyou.jpg