BETA

’’Show me some good stout ladies’ gloves,’ quoth I’

macmillans_079_474_421_showmesomegoodstoutladiesgloves.jpgmacmillans_079_474_422_showmesomegoodstoutladiesgloves.jpg